Contact Us

Abhishek V. Dudhalkar

( President )

Alpesh K. Napte

( Treasurer )

Phone:

+91 8308372154
+91 9765878274

Email:

shahari_gramin@rediffmail.com
dudhalkarabhi@gmail.com

Office:

102, Bhuteshwar Nagar Gangabai Ghat Road Mahal Nagpur- 440032